www.baran07

*عشق*عکس*خاطره*اس ام اس*

عاشقانه 1 ////love 1

 

 

و.....  

عشق نه زیبایی میخواهد  . . . نه ماشین و نه هیچ چیز دیگری . . .

فقط و فقط دو تا آدم میخواهد . . .

. . .  آدم . . .   

میدانی رفیق . . .


وقتی نخواستنت…

آروم بکش کنار …

غم انگیز است اگر تو را نخواهد

مسخره است اگر نفهمی

احمقانه است اگر اصرار کنی . . .
 

میدانی رفیق . . .
از تنهایی دلگیر نباش . . .
و هیچوقت آن را با کسی قسمت نکن . . .
مردم ای شهر  تن/ها داده اند تا تنها نمانند . . .

///////

بوسه هایت انار را می ترکاند ،
نفس هایت سیب را می رساند ،
آغوشت ابر را می باراند
پاییزترینی تو ! 

/////// 

هنگام بارش باران سرت را رو به آسمان نگیر
من به بوسه ‏‏‏‏‏‏‏های باران روی صورتت هم حسودی میکنم  

/////// 

داغتـــریـن آغــــوش هـــا را از تنـتــــ
و شیـریـــن تـریــن
بــوســـه هـــا را از لبـــانتــــ
بیـــرون میکشـــم
بــه تـلـــافـی تمـــامـ ِ روزهــایـــی کـــه میخــــواهمتــــ
و نیسـتـــی  . . .
/////// 

مــرا ببــوس،
روزهــای سختــی در پیــش اســت!
بگــذار تــو را
کمــی پــس‌انــداز کنــم!
/////// 

درون سینه ام صد آرزو مرد
گل صد آرزو نشکفته پژمرد
دلم بی روی او دریای درد است
همین دریا مرا در خود فرو برد
/////// 

دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست
مرا شاد میکند و لبخند را به دنیایم هدیه میکند
حتی این روزها گاهی پرواز میکنم
من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا
دوست دارم  

/////// 

احتیاجی به تسبیح نیست ،
دستانت را که به من بدهی با انگشتانت ذکر “
دوست داشتن” می دهم . . .
/////// 

و چه انتظار بزرگی است
اینکه بدانی
پشت هر “دوستت دارم”
چقد
دوستت دارم…! 

/////// 

وقت دل تنگ میشم پشت در قلبت هی در می زنم
پس هر وقت قلبت
میزنه بدون دلم برات تنگ شده
/////// 

دلم !!!!!!!!!
درد میکنه ؟
نه !
میپیچه ؟
نه !
میسوزه ؟
نه !
پس چی ؟
دلم برات تنگ شده 

/////// 

فدای اون مهر و وفات
دلم شده تنگ برات
چطور بگم ؟ باور کنی !
چقدر عزیزی تو برام
/////// 

دور که میشوم، نزدیکتر می آید…!
نزدیک که میشوم
، دورتر میرود…!
انگار که این ” فاصله ”
همیشه باید به شکلی رعایت شود ! 

/////// 

زمستان است
و من شنیده ام روزها کوتاه تر میشوند
ولى . . .
نمیدانم چرا دارند این روزها
هى بلندتر میشوند، بى تو  

/////// 

بین
من و تو
مرگ نمی تواند جدایی بیندازد…
فاصله که دگر هیچ…
 

منتظر عاشقانه ۲ ////love2  

باشید

برچسب‌ها: عشق، love