www.baran07

*عشق*عکس*خاطره*اس ام اس*

من چه ساده از برابرت گذشته ام

تو همیشه ناب بوده ای

تو برای روح تشنه ام

بهترین جواب بوده ای

تو به شعرهای قلب من

شور و حال تازه داده ای

با قنوت عشق خود به من

رویشی دوباره داده ای

من همیشه در برابرت

کوچک و حقیر بوده ام

تو رها ز دام ها و من

از ازل اسیر بوده ام

تو بهار روشنی و نور

من خزان بی جوانه ام

دست های من به سوی توست

ای تو بهترین بهانه ام!