www.baran07

*عشق*عکس*خاطره*اس ام اس*

ایا تو خوشبختی!

آیا تو خوشبختی؟ 

آیا سقفی بالای سرت هست؟ 

نانی برای خوردن  

لباسی برای پوشیدن 

و ساعتی برای خوابیدن داری؟ آری 

نامی برای خوانده شدن 

کتابی برای آموختن 

و دانشی برای یاد دادن داری؟ آری 

بدنی سالم برای برداشتن سبد یک پیرزن. 

سقفی برای شاد کردن یک کودک 

دهانی برای خندیدن و خنداندن داری؟ آری 

لحظه‌ای برای حس کردن 

قلبی برای دوست داشتن 

و خدایی برای پرستیدن داری؟ آری 

 

پس خوشبختی بسیار خوشبخت.