www.baran07

*عشق*عکس*خاطره*اس ام اس*

یه حرف عاشقونه

تنها برای چشمان تو می نویسم که نگاهت تکراری از آسمان است… تو همانی هستی که بهار را برایم به ارمغان آوردی و من همانی هستم که به عشقت وفادار مانده ام و روزهای بی تو را در دفتر دلم شمارش کردم.

عاشقت خواهم ماند بی آنکه بدانی دوستت خواهم داشت بی آن که بر لب آرم در دل خواهم گفت بی هیچ سخنی گوش خواهم داد بی هیچ اندوهی در آغوشت خواهم گریست بی آن که حس کنی در تو آب خواهم شد بی هیچ گرمایی کنار آشیانه ی تو آشیانه می کنم و فضای آشیانه را پر از ترانه می کنم می پرسند : به خاطر چه زنده ای؟ و من برای زندگی تو را بهانه می کنم.